Regulamin Sklepu

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.epicki.net.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
 3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, w tym książki nowe i używane.
 4. Sprzedawca – firma Antykwariat Epicki Sandra Bartkiewicz z siedzibą przy ul. Ciołka 8/104, 01-402 Warszawa, NIP 5272627690, regon 147078838, e-mail: antykwariatepicki@op.pl
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym określa:
  a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach ze Sklepu Internetowego oraz
  b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
  b) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  c) dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta;
  d) ponadto Klient powinien posiadać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, na które będą wysyłane informacje o możliwości odbioru paczki.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy na stronie Sklepu Internetowego dokonać wyboru dostępnego Towaru i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu zatwierdzenia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów.
 6. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę uznaje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim.

§ 4. Ceny produktów

 1. Ceny Towarów na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany cen Towarów, przy jednoczesnym umieszczaniu obowiązujących aktualnych cen  w Sklepie Internetowym.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy

 • Sklep Internetowy udostępnia następujące formy płatności:

  a) Płatność online. Jest to płatność za pomocą systemu szybkich przelewów Przelewy24 – z wykorzystaniem rachunku w banku internetowym, karty płatniczej lub błyskawicznej płatności BLIK 
  W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.

  b) Przelew tradycyjny na poniższy rachunek Sprzedawcy (przedpłata):

  Antykwariat Epicki

  Ciołka 8/104, 01-402 Warszawa
  mBank 75 1140 2004 0000 3902 8184 2063.

  *** Dla przelewów zagranicznych: 
  Kod SWIFT/BIC mBank: BREXPLPWMBK
  IBAN mBank: PL 75 1140 2004 0000 3902 8184 2063.


  W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.

 • Sklep Internetowy udostępnia następujące formy dostawy:

  a) Przesyłka do Paczkomatów InPost – 16,99 zł

  b) Paczka pocztowa priorytetowa – 19,00 zł

  c) Kurier DPD – 22,00 zł

 • Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 • Na życzenie Klienta Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia załącza dowód sprzedaży w postaci paragonu lub faktury wystawionej na dane podane przez Klienta w Zamówieniu.
 • Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (potocznie „kupujący na fakturę”) powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli Klient zawarł umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub sprzedaży zamówionych Towarów.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Antykwariat Epicki, ul. Ciołka 8/104, 01-402 Warszawa.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
  a) o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),
  b) innych przepadkach przewidzianych prawem.
 9. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu zwrotu Towaru, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru.
 10. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskaże numer rachunku bankowego.

§ 7. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 8. Reklamacje, postanowienia końcowe

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie pod adresem Sklepu Internetowego: Antykwariat Epicki, ul. Ciołka 8/104, 01-402 Warszawa lub mailowo na adres: antykwariatepicki@op.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamację nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne zakupionego Towaru, z wyjątkiem tych, które zostały umieszczone w opisie technicznym Towaru na stronie Sklepu Internetowego. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny. 
 5. Rozwiązywanie sporów i postanowienia końcowe: 
  a) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  b) Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  c) Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  d) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony głównej Sklepu Internetowego.
Odwiedź nas
ANTYKWARIAT INTERNETOWY - aktywny całą dobę: 24/7
email: antykwariatepicki@op.pl


Możesz też zadzwonić
666 604 676

Regulamin sklepu | Polityka prywatności